เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
 
เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเ้จ้าอยู่หัวมิพลอดุลยเดช
จึงขออันเชิญพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
 เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 
"...ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จจากความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ..."
 

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐edit @ 25 Jun 2011 20:02:37 by bOOM

Comment

Comment:

Tweet